یادداشت ها

چنان که سعدی گفته است: «هر کس را عقل خود به کمال نماید». (سعدی، 1375: 161)

با توجه به این سخن سعدی، انسان ها معمولاً عقل خود را کامل می دانند و به همین دلیل، چندان به محک زدن عقل خود میلی ندارند. این در حالی است که پیشوایان معصوم (ع) معیارهایی ارائه داده اند که با به کار گرفتن آنها، اندازه عقل و خرد شخص سنجیده می شود.