کتاب برکت لقمه حلال که شامل ۶ فصل می باشد با تالیف فرید نجف نیا در سال ۱۳۹۲ توسط انتشارات اسوه در ۲۰۰۰ نسخه،به چاپ رسید.(این کتاب ۱۶ بار تجدید چاپ شده است)

کتاب ارتباط که شامل ۳ فصل می باشد،با تألیف فرید نجف نیا در سال ۱۳۹۱ توسط انتشارات حقوق امروز در ۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسید.

کتاب ارمغانی از خدا که دارای 6 فصل می باشد,با تألیف فرید نجف نیا در سال 1392 توسط انتشارات اسوه در 2000 نسخه به چاپ رسید.

کتاب سلامت که دارای 2 فصل می باشد,با تألیف فرید نجف نیا در سال 1394 توسط انتشارات اسوه در 1000 نسخه به چاپ رسید.این کتاب که جلد سوم از مجموعه ی 5 جلدی سبک زندگی می باشد,به مسائل سلامت بدن و روح و ر

کتاب غیرت در مکتب عترت که دارای 5 فصل می باشد,با تألیف فرید نجف نیا در سال 1393 توسط انتشارات اسوه در 3000 نسخه به چاپ رسید.این کتاب که درباره غیرت در مکتب اهل بیت(علیهم السلام)است,شامل فصل های زیر

کتاب آداب طعام که دارای 2 فصل می باشد,با تألیف فرید نجف نیا در سال 1394 توسط انتشارات اسوه در 1000 نسخه به چاپ رسید.این کتاب که جلد پنجم از مجموعه ی 5 جلدی سبک زندگی می باشد,به مسائل آداب طعام می

کتاب خانه و خانواده که دارای 3 فصل می باشد,با تألیف فرید نجف نیا در سال 1394 توسط انتشارات اسوه در 1000 نسخه به چاپ رسید.این کتاب که جلد اول از مجموعه ی 5 جلدی سبک زندگی می باشد,به مسائل خانه و خان

کتاب روابط اجتماعی که دارای 2 فصل می باشد,با تألیف فرید نجف نیا در سال 1394 توسط انتشارات اسوه در 1000 نسخه به چاپ رسید.این کتاب که جلد دوم از مجموعه ی 5 جلدی سبک زندگی می باشد,به مسائل روابط اجتما

کتاب کار و کوشش که دارای 3 فصل می باشد,با تألیف فرید نجف نیا در سال 1394 توسط انتشارات اسوه در 1000 نسخه به چاپ رسید.این کتاب که جلد چهارم از مجموعه ی 5 جلدی سبک زندگی می باشد,به مسائل کار و کوشش م

مقالات