«حجاب و عفا» در قاموس بشری، واژه های آشنایی است که در گذر زمان از سنت به سوی مدرنیته، فراز و نشیب های زیادی را پشت سرگذاشته است.

111 توصيه هنگام سخنراني

1ـ قبل از سخنراني، كاملاً بر موضوع مسلط شويد؛ تا با اين كار، مقدار زيادي از اضطرابتان كاهش يابد.