«حجاب و عفا» در قاموس بشری، واژه های آشنایی است که در گذر زمان از سنت به سوی مدرنیته، فراز و نشیب های زیادی را پشت سرگذاشته است.

111 توصيه هنگام سخنراني

1ـ قبل از سخنراني، كاملاً بر موضوع مسلط شويد؛ تا با اين كار، مقدار زيادي از اضطرابتان كاهش يابد.

برنامه های آینده:

    پرسش و پاسخ

    آخرین پیام های پاسخ داده شده:

    صفحه‌ها